Voorwaarden

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIONPLANET ACTIVITEITEN

Van: Action Company bv (ActionPlanet), Laaglandersluisweg 12, 1981 LS, Velsen-Zuid

Artikel 1. Toepassing van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Action Company B.V. en opdrachtgever waarop Action Company BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Action Company BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en in euro’s, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Action Company BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.

2. Action Company BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van het evenement het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Action Company BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging bijvoorbeeld bij een groter aantal gasten dan vooraf overeengekomen of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Action Company BV de opdrachtgever hierover vantevoren inlichten.

4. Tot 7 werkdagen voor aanvang van het evenement kunt u 10% van het bevestigde aantal deelnemers verminderen. Dit zal alleen gevolgen hebben voor de kosten van de activiteiten wanneer er minder materiële of personele inzet mogelijk is. Eventuele wijzigingen dient u schriftelijk aan ons door te geven. Indien er geen wijzigingen worden doorgegeven wordt de eindnota gebaseerd op minimaal het bevestigde aantal personen. 

Artikel 5. Opzegging bevestigde opdrachten (met status resevering of definitief)

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

1. Bij opzegging door opdrachtgever, na schriftelijke en/of mondelinge bevestiging, is deze in ieder geval verschuldigd:

* 25% van het overeengekomen totaal bedrag (zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging) bij opzegging vanaf 10 tot 4 weken voor aanvang van de overeengekomen reservering;

* 50% van het overeengekomen totaal bedrag (zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging) bij opzegging vanaf 4 weken tot 21 dagen voor de aanvang van de overeengekomen prestatie;

2. Opzegging is niet mogelijk vanaf 21 dagen voor aanvang van een overeengekomen evenement, zodat te allen tijde 100% van het overeengekomen totaal bedrag, zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging, door opdrachtgever verschuldigd is. Wanneer door overmacht het noodzakelijk is om het evenement te verplaatsen naar een andere datum verzoeken we de opdrachtgever dit mondeling te bespreken.

3. In geval van overmacht zoals een natuurramp zullen we in overleg met u vaststellen wat de beste oplossing is.

Annuleringen in verband met Corona: In verband met het Coronavirus hanteren we aangepaste algemene boekingsvoorwaarden. Wanneer u of wij genoodzaakt zijn uw uitje te annuleren of te verplaatsen zullen we dit doen zonder bijkomende kosten. We zouden het natuurlijk leuk vinden wanneer u een nieuwe datum uitkiest maar wanneer u het uitje helemaal wilt annuleren retourneren we eventuele (aan-) betalingen minus 5% annuleringskosten.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst

Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever bevestigde opdracht kan slechts schriftelijk geannuleerd worden. 

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever schriftelijk of via email worden gemeld aan Action Company BV.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Action Company BV haar uiterste best doen om de klant tegemoet te komen.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Action Company BV aan te geven wijze mits anders vermeld.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Action Company BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Action Company BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien Action Company BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien Action Company BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Action Company BV, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het maximale verzekerde bedrag van de door de verzekeraar geleverde polis of eventueel de gedane uitkering;

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Action Company BV of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet opvolgen van instructies van Action Company BV of haar medewerkers is uitgesloten.

4. Action Company beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering waarin schade aan materialen niet is meeverzekerd. De door u veroorzaakte schade zal  daarom aan u worden doorberekend.

Artikel 11. Instructies

Elke deelnemer aan de ActionPlanet activiteiten heeft zich vooraf op de hoogte gesteld van de instructies die gelden voor de activiteiten waaraan zal worden deelgenomen.